Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fotopoly.sk a jeho podstránkach. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.fotopoly.sk je:

Predávajúci:

Eduard Polakovič FOTOPOLY
Koľajná 29/A 831 06 Bratislava
IČO: 11648783 DIČ:SK1020184352
Obvodný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 103-2518
Bnkové spojenie tatrabanka č.ú.:2628024146/1100
Ďalej len /Predávajúci/

Všetky ceny uvádzané v e-shope sú už s DPH 20%
U pečiatok je udávaná cena: strojček, otlačok, farbiaca poduška.
V tejto cene je zahrnutá príprava na sadzbu prípravu a zalomenie textovej časti, štočku. (Netýka sa to výroby loga či iných grafických prác.)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa,

Objednávky:

V našej ponuke zvoľte príslušnú skupinu vyberte príslušný typ. Pri pečiatkach vyberte farbu mechanickej časti, farbu podušky a zhotovenie textovej časti áno nie.
Vyplňte objednávkový formulár. Vytvorením uživateľského účtu v obchode FOTOPOLY - Eduard Polakovič budete schopný nakupovať rychlejšie, budete informovaný o procese svojich objednávok a budete mať prehľad o ich histórii. Pri objednávke doporučujeme uviesť kontaktnú osobu a tel. číslo v prípade dorečenia kuriérom. Ak objednávate na firmu nezabudnite uviesť názov, IČO a DIČ pre úplnosť daňového dokladu.
Okrem toho si môžete produkty objednať priamo v našaj predajni osobne (Nezábudková 5, 821 01 Bratislava), e-mailom, alebo poštou.

Doba výroby:

Štandardná doba výroby pečiatok je 48 hodín od obdržania záväznej objednávky, resp. po schválení grafického návrhu zákazníkom.
V prípade záujmu je možné vyrobiť pečiatky v kratších dod. lehotácha to do 24 hodín alebo na počkanie. Pri skrátených dod. lehotách sa k základnej cene pripočítava expresný príplatok (50% do 24 hod.) (100% na počkanie). Príplatok sa počíta pri klasických pečiatkach z ceny klasickej pečiatky. Pri smonamáčacích pečiatkach sa príplatok priráta iba z ceny textovej časti pečiatky.

Spôsob platby:

Hotovostná platba - V našej prevádzke, kde bude vystavený pokladničný doklad.
Dobierka kuriérom - Hotovostná platba pri prevzatí.
Faktúra nad 20,00€ s DPH - Na základe vystavenej a uhradenej faktúry na účet predávajúceho.

Spôsob dopravy:

Osobne na našej predajni (Nezábudková 5, 821 01 Bratislava): 0,00€
Kuriér dobierka: 5,00€ Realizuje sa platba pri prevzatí zásielky hotovostnou úhradou.
Kuriér: 3,50€ Objednávka na vopred vystavenú faktúru a sumu pripísanú na účet predajcu.
Objednávka nad 40€ s DPH dopravné zdarma.

Práva a povinnosti predávajúceho:

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najkratšom možnom termíne, všeobecne do 3 pracovných dní (podľa dostupnosti jednotlivých položiek tovaru a dopravných možností dodávateľa alebo dopravcu).
Predávajúci je povinný uskutočniť dodávku do miesta , ktoré uviedol Kupujúci v objednávke (ak nebolo dohodnuté inak a to len písomnou formou).
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku. Je povinný okamžite upovedomiť Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
    - tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo je v súčasnej dobe vypredaný,
    - u tovaru sa výrazne zmenila cena od výrobcu alebo zmluvného dodávateľa
V prípade , že táto situácia nastane, sa Predávajúci zaväzuje, že bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, atď.)

Práva a povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a zaplatiť jeho celkovú cenu vrátane kuriérskych poplatkov.
Kupujúci je povinný pri registrácii uviesť pravdivé a úplné informácie a v prípade dodania objednaného tovaru na inú adresu, je toto povinný uviesť v objednávke. V prípade , že tovar nebude preberať osobne, je povinný uviesť kontaktnú osobu.
Kupujúci má právo stornovať objednávku, je však povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené so stornovaním objednávky.
Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Vzniká mu tým nárok na vrátenie sumy, ktorú za tovar zaplatil, ktorú mu predávajúci pošle ak splní nasledovné podmienky:     vrátený tovar nesmie byť poškodený ani inak znehodnotený
    pri výrobe pečiatok sa vráti cena za strojček a za štočok sa nevracia
    kupujúci pošle tovar výhradne doporučene a poistený na vlastné náklady spolu s daňovým dokladom/faktúrou/ na:
        Eduard Polakovič FOTOPOLY Nezábudková 5, 821 01 Bratislava
Predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru alebo poškodenie.

Reklamácie

Pokiaľ je zásielka neúplná alebo poškodená, je Kupujúci povinný spísať s dopravcom záznam o škode( popis závad a ich vznik, číslo objednávky a dodacieho listu) a tento okamžite zaslať Predávajúcemu e-mailom alebo faxom a súčasne ihneď Predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť telefonicky. Pri reklamácii je povinný Kupujúci preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho dodacím listom. Alebo priloženým dokladom o zaplatení z registračnej pokladnice. Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu reklamácie tovar, pokiaľ ho Kupujúci neodovzdá so všetkými súčasťami a príslušenstvom a so všetkou dokumentáciou. O výsledku reklamácie je Kupujúci informovaný dohodnutým spôsobom s Predávajúcim (e-mail, telefonicky, faxom, písomne), a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru k vybaveniu reklamácie. Odstránenie závady je realizované podľa typu produktu výmenou produktu, výmenou vadného dielu, prípadne odstránením závady v servisnom stredisku.

Záručné podmienky:

Ako záručný list slúži doklad o zaplatení z registračnej pokladnice, alebo faktúra. Záruka na pečiatky je 24 mesiacov a nevzťahuje sa na spotrebný materiál - atrament, poduška.

Ochrana osobných údajov:

Vzhľadom k tomu, že sa riadime zákonom č.52/1992 Z.z. o ochrane osobných údajov, všetky uvedené osobné a firemné údaje považujeme za dôverné a neposkytujeme ich iným subjektom a tretím osobám.

Záverečné ustanovenia:

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky Kupujúcemu. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného) uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho. Odoslanou objednávkou- návrhom Kúpnej zmluvy je Kupujúci neodvolateľne viazaný. V situáciách , ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa vzťah Kupujúceho a Predávajúceho riadia platnými právnymi úpravami predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.