Zásady spracovania osobných údajov zákazníkov spoločnosťou Eduard Polakovič - FOTOPOLY.

Vážený zákazník,
radi by sme vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala firma Eduard Polakovič - FOTOPOLY nové Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov.

(Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Firma Eduard Polakovič - FOTOPOLY (ďalej len „FOTOPOLY“), si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou firmou:

Prečo Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejne dostupných elektronických komunikačných služieb a následne za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

b) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom priameho marketingu, príp. zasielania newslettera (ak vyjadríte svoj súhlas s týmto účelom spracovania). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami výrobkov a služieb firmy FOTOPOLY, ktoré pre vás môžu byť výhodnejšie než služby existujúce, a informovať vás o chystaných nových výrobkoch a akciách, ktoré by vás mohli zaujímať.

c) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

d) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

e) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že FOTOPOLY neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.

f) Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely vrátenia prípadného bezdôvodného obohatenia (preplatkov, ktoré ste nám omylom zaslali). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej právnej povinnosti ustanovené § 2991 zákonom č. 89/2012, občianskym zákonníkom (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

g) Vaše osobné údaje budeme na štatistické účely kombinovať s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a ponuku. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

h) Spracovanie osobných údajov za účelom školenia a zabezpečenia kvality v prípade že ste našim predajcom. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v nutnosti školenia našich pracovníkov, aby vám boli schopní poskytovať prvotriedne služby.

i) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom vedenia tzv. marketingového blacklistu. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v nutnosti vedieť, kto nesúhlasí so zasielaním priameho marketingu.

Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a), e), f), h), budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:
- meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ, dodacia adresa, fakturačná adresa.

Na účel uvedený pod písm. b) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:
- meno a priezvisko, titul, e-mail

Na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:
- daňové doklady.

Na účel uvedený pod písm. d) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:
- účtovné doklady a záznamy.

Na účel uvedený pod písm. g) používame iba údaje, ktoré už spracovávame na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov.

Na účel uvedený pod písm. i) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:
- e-mail, nesúhlas sa zasielaním priameho marketingu.

Vaše osobné údaje chránime

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Formálne sme vymenovali poverenca na ochranu osobných údajov a ďalšie osoby zodpovedné za zabezpečenie našej IT infraštruktúry, informačných systémov. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických prvkov i postupov. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobné údaje spracovávať len počas trvania zmluvného vzťahu. Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy (žiadosť o cenovú ponuku), ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len počas trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. d), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. e) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Na účel uvedený pod písm. f) a g) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Na účel uvedený pod písm. h) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 6 mesiacov.

Na účel uvedený pod písm. i) budeme vaše osobné údaje spracovávať do okamihu, kedy nás opäť zažiadate o zasielanie priameho marketingu alebo po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Nad svojimi osobnými údajmi budete mať stále kontrolu

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Máte zároveň právo

  • požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,
  • na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
  • na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,
  • aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov,
  • podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona,
  • právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

Všetky vyššie uvedené práva máte možnosť uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti podanej osobne alebo doručenej do prevádzky firmy Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Nezábudková 5, 821 01 Bratislava.
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môžeme, vzhľadom na zložitosť žiadostí, danú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o tomto vás budeme okamžite informovať).

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu týchto zásad zverejníme na našom webe a budeme vás vopred informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na náš vzájomný obchodný vzťah.

Aké máte možnosti, keď nebudete spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame?

Každý registrovaný užívateľ si na našej stránke vie pozrieť ktoré informácie o ňom evidujeme. Stačí si v menu Môj účet zvoliť v časti GDPR Zobraziť údaje zaznamenané ku tomuto účtu. Na tomto mieste viete aj kompletne zrušiť Váš účet a tak vymazať všetky informácia súvisiace s Vami z nášho obchodu.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo sťažností sa môžete obrátiť aj na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov: e-mail: info@fotopoly.sk.